Algemene voorwaarden - Gustare BVBA

Artikel 1 - Toepassing

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Gustare BVBA (hierna genoemd ‘de Verkoper’) en de koper. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Onderhavige algemene voorwaarden werden meegedeeld aan de Koper vóór het plaatsen van de bestelling door de Koper bij de Verkoper. Door het plaatsen van de bestelling, aanvaardt de Koper de inhoud van de hem toegestuurde prijsofferte en de hem toegestuurde algemene voorwaarden en geeft de Koper te kennen de inhoud ervan begrepen te hebben en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ingeval van annulatie van de bestelling door de Koper blijft 50% van het volledige offertebedrag verschuldigd; tenzij Gustare BVBA anders bepaalt. Gustare BVBA behoudt het recht de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment naar eigen goeddunken te veranderen. De fysieke of rechtspersoon die de bestelling schriftelijk of mondeling doorgeeft, wordt beschouwd als de koper. Hij staat garant voor de betaling van de factuur, ook al moet deze laatste worden opgesteld op naam van een derde.

Artikel 2 - Offertes en bestellingen

De offerten van de Verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden werd. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de koper. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Offertes zijn geldig gedurende een termijn van één maand na het versturen ervan. Offertes gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Offertes betreffen slechts een voorstel van de Verkoper en binden de Verkoper niet. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

Artikel 3 - Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van de overeenkomst omvat de, al dan niet op maat geproduceerde, in de offerte en de orderbevestiging omschreven producten (hierna genoemd ‘de Verkochte Goederen’). De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de Verkochte Goederen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat de Verkochte Goederen niet kunnen worden aangewend voor het door de Koper beoogde gebruik of doel. De Koper verbindt zich ertoe de Verkochte Goederen niet zelf, noch door een derde te laten analyseren met het oog op commercialisatie van de Verkochte Goederen. De Koper verbindt er zich eveneens toe, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, intellectuele rechten van welke aard ook, op de Verkochte Goederen of de technieken die er aan de basis van liggen te zullen vestigen.

Artikel 4. Zekerheden

Gustare BVBA behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. Gustare BVBA is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

Artikel 5 – Eigendomsoverdracht

De eigendom over de Verkochte Goederen gaat over op het ogenblik van de volledige betaling ervan. De Koper verbindt zich ertoe de Verkochte Goederen in natura onder zich te houden en ze niet onroerend te maken door bestemming, noch de Verkochte Goederen te vermengen met andere roerende goederen, tot op het ogenblik van volledige betaling van de koopprijs en de kosten. Zolang de eigendomsoverdracht niet volledig is geschied zal de Koper al het mogelijke doen opdat de Verkochte Goederen zouden beschermd zijn tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer – zonder dat deze opsomming definitief is – ten gevolg van brand, waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal … De Koper zal de Verkochte Goederen gedurende de periode tussen de levering en het ogenblik van eigendomsoverdracht laten verzekeren tegen deze risico’s voor het bedrag van de koopprijs en de kosten.

Artikel 6 – Leveringsvoorwaarden

De levering geschiedt op een leveringsplaats die door beide partijen in onderlinge overeenstemming werd bepaald. In dat geval worden de Verkochte Goederen getransporteerd op risico van de Koper en op zijn kosten, zelfs indien de Verkoper in het transport voorziet. De door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting en binden hem niet. De Koper is dan ook niet gerechtigd om de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen of te eisen, noch om schadevergoeding te vorderen wegens het niet naleven van de vooropgestelde leveringsdatum. Indien de Verkoper er zich toch expliciet toe zou verbonden hebben te leveren op een bepaalde datum en de levering niet op die datum geschiedt, dient de Koper de Verkoper per aangetekende brief in gebreke te stellen. De Verkoper verbindt er zich toe binnen de 15 dagen na ontvangst van deze aangetekende brief tot levering over te gaan, tenzij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, onderbreking van transportmiddelen, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, en alle omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper de normale gang van zaken verstoren zonder dat de Verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden dient aan te tonen. Geleverde Verkochte Goederen worden onder geen beding teruggenomen.

Artikel 7 - Aanvaarding – gebreken

De Koper zal de Verkochte Goederen op de voorziene datum en plaats afhalen of in ontvangst nemen. Indien de Koper of zijn aangestelde niet op de voorziene plaats, datum en uur aanwezig is, dient hij zelf in te staan voor de kosten en de risico’s van een tweede aanbieding. Inontvangstname door de Koper of zijn aangestelde van de Verkochte Goederen op de dag van de levering brengt de aanvaarding van de Verkochte Goederen door de Koper met zich. Vanaf dat ogenblik kan de Verkoper niet meer worden aangesproken voor zichtbare gebreken. De Verkoper vrijwaart de Koper voor verborgen gebreken, en dit gedurende een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaan op de dag van de levering. Om van vrijwaring te kunnen genieten, dient de Koper de Verkoper binnen korte termijn en in ieder geval binnen een termijn van zeven dagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Koper of volgend op het ogenblik dat de Koper het verborgen gebrek moest hebben vastgesteld er kennis van geven per aangetekende brief. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de hoedanigheid van de Verkochte Goederen indien het gebrek in kwaliteit of hoedanigheid het gevolg is van specifiek, abnormaal of verkeerd gebruik. Evenmin kan de Verkoper verantwoordelijk worden gesteld indien de Verkochte Goederen reeds werden behandeld of verwerkt. De Verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van verborgen gebreken (o.m. intrinsieke productiegebreken), indien het gebrek tegensprekelijk wordt vastgesteld. Ingeval een verborgen gebrek voorligt, zal de Verkoper, naar zijn keuze, gehouden zijn tot vervanging van de Verkochte Goederen of tot terugbetaling van de gefactureerde prijs of een deel ervan. De Koper zal op geen enkele andere vergoeding aanspraak kunnen maken.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Verkoper krachtens deze overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Indien hij aansprakelijk is, kan de Verkoper in elk geval nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals onder meer - maar niet beperkt tot - verlies van omzet of elke stijging van de algemene kosten of schade aan derden of goederen van derden. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de Verkoper aan de Koper werd/wordt gefactureerd. De Verkoper is niet gebonden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanbevelingen omtrent de bewaring, de bestemming of het gebruik van de Verkochte Goederen.

Artikel 9 - Prijs en betaling

De prijs aangegeven in de offerte en de orderbevestiging is exclusief B.T.W., belastingen, heffingen en omvat noch de kosten van levering of afhaling van de Verkochte Goederen, noch eventuele montage- of plaatsingskosten (tenzij expliciet vermeld). Deze lasten, heffingen en kosten zijn volledig ten laste van de Koper. De Verkoper is gerechtigd een voorschot aan te rekenen. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot dient niet tot levering te worden overgegaan. Alle facturen zijn betaalbaar op de erop aangegeven datum en dit via overschrijving van op de factuur aangegeven bankrekening met de vermelding van het factuurnummer, zelfs ingeval van klachten of bezwaren van de Koper. De plaats van betaling is de hoofdzetel. De Verkoper is gerechtigd betaling met waardepapier (cheque of wisselbrief) te weigeren. Indien de Verkoper dergelijk verhandelbaar waardepapier aanvaardt, dan geldt de overhandiging van dit waardepapier slechts als betaling op de dag dat de Verkoper onvoorwaardelijk en onherroepelijk de erin vervatte geldsom heeft ontvangen. De koopprijs en de kosten zijn bijgevolg slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verkoper zijn ontvangen. Het eventuele protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar, vanaf de datum van de vervaldag van de factuur. In voorkomend geval wordt deze intrest pro rata temporis berekend. Bovendien wordt ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om een grotere schade te bewijzen en een hogere schadevergoeding te bekomen. De kosten ten gevolge van een eventuele invordering van de facturen langs gerechtelijke weg, vallen eveneens ten laste van de Koper. De niet-betaling van een factuur door de Koper brengt automatisch en van rechtswege met zich mee dat alle andere facturen die door de Verkoper aan de Koper werden toegestuurd onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden en dat aldus vanaf die datum verwijlintresten alsmede de voormelde forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn. Ingeval van niet-betaling van de factuur door de Koper voor de vooropgestelde betalingsdatum, is de Verkoper van rechtswege en automatisch gerechtigd elke verdere bestelling of levering op te schorten. Tevens heeft Gustare BVBA het recht, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de koper. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de koper tijdelijk geen verdere betaalbare producten of diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen. Ingeval van dreigend faillissement van de koper, moet deze Gustare BVBA schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

Artikel 10. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Gustare BVBA behoudt zich het recht voor elk contract ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheid die Gustare BVBA kan benadelen. Indien Gustare BVBA van dit recht gebruik maakt zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal Gustare BVBA gerechtigd zijn de geleverde diensten onmiddellijk te onderbreken. Gustare BVBA behoudt zich het recht voor eventueel een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Vertrouwelijke gegevens en privacy

Zowel Gustare BVBA als de koper garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Artikel 12 - Varia

De nietigheid of onwerkbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geenszins een invloed op de geldigheid of de werkbaarheid van de andere bepalingen ervan. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige of onwerkbare clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige of onwerkbare clausule. Van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de bepalingen van de orderbevestiging, kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de Koper in strijd met de overeenkomst houdt geen afstand in van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de inhoud van de orderbevestiging, door de Verkoper. Deze algemene voorwaarden en de inhoud van de offerte en orderbevestiging vervangen alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die aan de overeenkomst tussen partijen gesloten voorafgaan.

Artikel 13 - Toepasselijk recht – bevoegdheid

De overeenkomst en algemene verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting, is de Nederlandse tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden de enige geldige. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, zijn ten laste van de klant