Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Gustare bvba en de door Gustare bvba aangeboden producten. Gustare bvba levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Gustare bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Gustare bvba behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Gustare bvba. Ook voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of andere publicitaire mailings, e-mails of op internet kan Gustare bvba niet aansprakelijk worden gesteld. Gustarebvba sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Gustare bvba en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Gustarebvba. Door deze site te bezoeken aanvaardt de klant dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Gustare bvba en hem/haarzelf.