Gebruikersvoorwaarden Website
Gelieve onderstaande de gebruikersvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen:

DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN ZODAT U DEZE VOORWAARDEN VOORAFGAANDELIJK AAN IEDER GEBRUIK DIENT NA TE LEZEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET AANVAARDT. 

Contactgegevens
Gustare bvba
Tweebruggenstraat 11
9000 Gent
België

Algemeen
Onderstaande gebruiksvoorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website(s) van Gustare bvba, met de domeinnaam 

www.123olive.com
www.123olive.eu
www.123olive.be
www.123olive.nl
www.123olive.co.uk
www.123olive.fr
www.123olive.de
www.123olive.es
www.123olive.it
www.123olive.se
www.123olive.at
www.123olive.ch
www.123olive-shop.be
www.123olive-shop.com

alsook alle websites en/of subsites en/of webpagina's die door Gustare bvba werden of zouden worden ontwikkeld (hierna genoemd de "Website").

Indien één bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden Website niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website beheerd door Gustare, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Gustare bvba, en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden en de Aanvulling Algemene Voorwaarden van Gustare bvba, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Gustare bvba en de gebruiker van de Website (hierna genoemd de "gebruiker").
Gustare bvba behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden.

Toegang tot de Website
Gustare bvba stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

Intellectuele rechten
De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Gustare bvba, zijn aandeelhouders of eventuele partners.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op de Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Gustare bvba. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus of online productpresentatie van Gustare bvba is ten strengste verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gustare bvba.

Aansprakelijkheid 
De Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over producten van Gustare bvba en haar eventuele filialen, alsook voor het plaatsen van online bestellingen en inwinnen van klantspecifieke informatie.

Gustare bvba is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de Website en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. De informatie, producten en diensten die de Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Gustare bvba biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op de Website wordt aangeboden.

Gustare bvba is niet aansprakelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, schade aan hardware of software van de gebruiker) als gevolg van het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de technische werking of onbeschikbaarheid, virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Gustare bvba gewaarschuwd werd voor deze schade. De gebruiker doet bovendien afstand van elke vordering dienaangaande.

In het kader van het plaatsen van online bestellingen via de Website, is de gebruiker er zich van bewust dat hij dit operationeel onderdeel zal gebruiken als een goede huisvader en met respect voor de regels, wetten, reglementeringen en van kracht zijnde gebruiken. Ingeval van problemen tijdens de verzending of bevestiging van een bestelling of ingeval van wijziging van zijn administratieve gegevens, verbindt de gebruiker zich ertoe Gustare bvba daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
U kan kennis nemen van ons privacybeleid door de Privacy Policy van Gustare bvba te raadplegen.

Hyperlinks
De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van de websites beheerd door Gustare bvba, en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks, met inbegrip van deeplinking, op de pagina's van de Website, blijven de alleen verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Gustare bvba kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze webruimten door Gustare bvba.

Links naar de Website van Gustare bvba zijn niet toegestaan zonder diens voorafgaande toestemming.

Cookies
De Website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor het comfort van de gebruiker te bewaren en tevens om het gebruik van de Website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de dienstverlening en het optimaliseren van de navigatie binnen de Website. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. Gustare bvba en haar leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden.

De gebruiker kan echter wel zijn webbrowser zo instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op zijn systeem. Dan zal de gebruiker alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw moeten invullen en zijn persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de Website opnieuw kenbaar moeten maken.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Gent uitsluitend bevoegd zijn.